Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

14. 5. 2024 Autor: Šárka Pelová

Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany, na kterou se žádá pověření a podmínky pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Rozsah poskytování (činnosti) sociálně-právní ochrany dětí

Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany, na kterou se žádá pověření a podmínky pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:

 1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6)
 2. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 3. Poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 4. Pořádání v rámci poradenské činnosti, přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 5. Vykonávání činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (podle § 31 a 32)
 6. Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti
 7. Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
 8. Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 9. Zřizování a provozování výchovně rekreační táborů pro děti
 10. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (podle § 47b)
 11. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 12. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenství fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
 13. Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
 14. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 15. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

V rámci jednoho pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí lze vykonávat více činností.

Podmínky pro vydání pověření

Podmínky pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů):

 • podání písemné žádosti,
 • prokázání odborné způsobilosti u všech osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat (viz příloha), 
 • předložení dokladu o ukončeném vzdělání osob, které budou sociálně-právní ochranu přímo poskytovat,
 • předložení seznamu jejich dřívějších zaměstnání (prokazování odborné způsobilosti a předložení uvedeného seznamu se nevztahuje na osoby uvedené v § 49a odst. 5),
 • bezúhonnost všech fyzických a právnických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat
 • zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany prokázané závazným stanoviskem krajské hygienické stanice. Krajské hygienické stanice jsou příslušné toto stanovisko vydávat výlučně v těch případech, kdy se jedná o pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany uvedeného v § 39 odst. 1 písm. b) až d) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně. Důvodem je skutečnost, že pouze pro tato zařízení jsou stanoveny konkrétní a závazné hygienické požadavky dle příslušných předpisů. Ve vztahu k jiným činnostem podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., ke kterým je možné vydat pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, nemůže krajská hygienická stanice vydat závazné stanovisko o splnění hygienických podmínek a krajský úřad tudíž nemůže v těchto případech posudek krajské hygienické stanice vyžadovat.
 • vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálně-právní ochrana, prokázané příslušným dokladem,
 • potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany a provozování zařízení sociálně-právní ochrany.
 • předložení výroční zprávy o činnosti a hospodaření; pokud pověřená osoba nevydává výroční zprávu, předložení jiného dokladu, který obsahuje popis její činnosti a pravidla hospodaření

Náležitosti žádosti o vydání pověření

Žádost o vydání pověření musí obsahovat:

 • u právnické osoby název, sídlo nebo sídlo organizační složky, identifikační číslo, doklad o registraci, popřípadě o zápisu do příslušného rejstříku podle zvláštních právních předpisů a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,
 • u fyzické osoby jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště a rodné číslo,
 • rozsah poskytování sociálně-právní ochrany a podrobný popis činností, na které se žádá o vydání pověření,
 • místo výkonu sociálně-právní ochrany,
 • jméno, příjmení a rodné číslo všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu poskytovat,
 • výpis z evidence obdobné Rejstříku trestů vedené ve státech, ve kterých se v posledních 3 letech fyzická osoba zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, ve kterých má právnická osoba sídlo nebo v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců vykonávala činnost nebo měla sídlo. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce.

Povinnosti pověřené osoby

Pověřená osoba je povinna:

 • oznámit orgánu, který rozhodl o pověření, změny skutečností rozhodných pro vydání pověření nebo pozastavení činností uvedených v pověření, a to do 15 dnů od jejich vzniku
 • poskytnout orgánu, který rozhodl o pověření, potřebné podklady a umožnit mu vstup do prostor, v nichž se sociálně-právní ochrana vykonává, k prověření splnění podmínek pro vydání pověření
 • vést záznamy o své činnosti související s poskytováním sociálně-právní ochrany v rozsahu odpovídajícím udělenému pověření a předložit je na požádání orgánu, který rozhodl o vydání pověření,
 • vypracovat za kalendářní rok výroční zprávu o své činnosti v sociálně-právní ochraně nebo jiný doklad, který obsahuje popis této činnosti a pravidla hospodaření, pokud výroční zprávu nevydává, a zaslat jej nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku orgánu, který rozhodl o vydání pověření
 • oznámit termín konání výchovně rekreačního tábora pro děti příslušnému orgánu sociálně- právní ochrany nejpozději 1 měsíc před započetím jeho konání.

Upozornění:

 • Výpis z evidence Rejstříku trestů = originál výpisu nebo jeho úředně ověřená kopie
 • Pověřená osoba může vykonávat sociálně-právní ochranu, pokud před započetím jejího výkonu uzavřela pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně-právní ochrany.
 • Toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou pověřená osoba sociálně-právní ochranu poskytuje podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pověřená osoba je povinna do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její kopii orgánu, který pověření vydal.

Formulář žádosti o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany naleznete v příloze.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Soubory ke stažení