Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

15.11.2023

Sbírka rozhodnutí NSS - 4513/2023 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA: ROZSAH SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE PŘI VYDÁVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

k § 10 písm. a) a § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v textu jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) I. Při posouzení, zda obecně závazná vyhláška nevykročila mimo rámec samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) je nutné zvážit nejen předmět úpravy vyhlášky (tj. jaké činnosti reguluje), ale i cíl této úpravy (které společenské zájmy chrání). Pokud se tedy předmět vyhlášky obce překrývá s předmětem úpravy zvláštního zákona, který na tomto úseku vymezuje působnost orgánů státní správy, nemusí to vést nutně k závěru, že vyhláška obce vybočila ze zákonem stanovené hranice své samostatné působnosti, liší-li se cíle těchto úprav. II. Jestliže obec cestou veřejné vyhlášky vydané dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, reguluje hlukové imise na svém území s cílem zajistit veřejný pořádek (pohodu bydlení, nerušené trávení volného času apod.), jedná se o jiný cíl, než na který míří úprava vyplývající z § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (regulace hluku, který může mít negativní vliv na lidské zdraví). V takovém případě obecně závazná vyhláška obce nepřekračuje rozsah samostatné působnosti obce. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2022, čj. 3 As 357/2020-74) Prejudikatura: č. 1038/2007 Sb. NSS a č. 3403/2016 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 286/2008 Sb. a č. 245/2017 Sb.

15.11.2023

Sbírka rozhodnutí NSS - 4514/2023 SHROMAŽĎOVACÍ PRÁVO: FORMA SHROMÁŽDĚNÍ; POVINNOST ÚŘADU POSKYTNOUT SVOLAVATELI POMOC

I. Shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, může mít formu shromáždění osob ve vozidlech, včetně pohybujícího se konvoje vozidel, jsou-li splněny znaky shromáždění. II. Povinnost úřadu poskytnout svolavateli shromáždění pomoc podle § 6 odst. 1 věty třetí zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, a oprávnění zástupce úřadu a policisty udílet pokyny podle § 8 odst. 4 a 6 tohoto zákona je třeba vykládat ve světle pozitivního závazku orgánů veřejné moci zajistit účinný výkon shromažďovacího práva. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2023, čj. 6 As 99/2022-80) Prejudikatura: č. 1385/2007 Sb. NSS, č. 1557/2008 Sb. NSS, č. 1953/2009 Sb. NSS, č. 2206/2011 Sb. NSS, č. 2899/2013 Sb. NSS a č. 3364/2016 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 88/2015 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 164/15), č. 194/2016 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 1221/16), č. 208/2016 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1860/16) a č. 101/2019 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 3564/18); rozsudky velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. 10. 2015, Kudrevičius a další proti Litvě (stížnost č. 37553/05) ze dne 15. 11. 2018, Navalnyy proti Rusku (stížnost č. 29580/12 a další), rozsudky ze dne 21. 6. 1988, Plattform „Ärzte für das Leben“ proti Rakousku (stížnost č. 10126/82), ze dne 6. 5. 2003, Appleby a další proti Spojenému království (stížnost č. 44306/98) a ze dne 5. 3. 2009, Barraco proti Francii (stížnost č. 31684/05).

23.10.2023

Sbírka rozhodnutí NSS - 4500/2023 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ: ÚČASTENSTVÍ EKOLOGICKÝCH SPOLKŮ; OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:

POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN; POVOLENÍ VÝJIMKY ZE ZÁKAZŮ U ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN ČI ŽIVOČICHŮ k § 8 odst. 6, § 56 odst. 6 a § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k zákonu č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

20.10.2023

Sbírka rozhodnutí NSS - 4510/2023 SHROMAŽĎOVACÍ PRÁVO:

ROZPUŠTĚNÍ SHROMÁŽDĚNÍ JAKO FAKTICKÝ ÚKON; SDĚLENÍ DŮVODŮ ROZPUŠTĚNÍ; NERESPEKTOVÁNÍ POKYNŮ ZÁSTUPCE ÚŘADU; ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM: OCHRANA PŘED NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM k § 8 odst. 4, § 12 a § 13 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění účinném od 1. 11. 2016 k § 82 soudního řádu správního

10.7.2023

Sbírka rozhodnutí NSS - 4461/2023 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ: ZMĚNĚNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k § 149 odst. 7 správního řádu Pokud je v odvolacím řízení změněno závazné stanovisko a následně zrušeno prvostupňové rozhodnutí, stává se změněné závazné stanovisko podkladem nového prvostupňového rozhodnutí. Pokud je poté podáno odvolání, v němž jsou namítány vady (změněného) závazného stanoviska, odvolací orgán již nepostupuje podle § 149 odst. 7 správního řádu, ale zodpovězení odvolacích námitek zajistí v součinnosti s nadřízeným orgánem dotčeného orgánu prostřednictvím doplnění změněného závazného stanoviska. (Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2023, čj. 43 A 19/2021-90) Prejudikatura: č. 2167/2011 Sb. NSS, č. 2434/2011 Sb. NSS a č. 4139/2021 Sb. NSS.

18.4.2023

Sbírka rozhodnutí NSS - 4425/2023 - POZEMNÍ KOMUNIKACE: SOUHLAS S VEŘEJNÝM UŽÍVÁNÍM POZEMKU

k § 1132 občanského zákoníku Souhlas s veřejným užíváním pozemku mohou, vzhledem k důsledku v podobě prakticky trvalého zatížení nemovitosti veřejnoprávním omezením podle § 1132 občanského zákoníku, udělit pouze všichni spoluvlastníci jednomyslně. (Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2022, čj. 59 A 15/2021-58) Prejudikatura: č. 1486/2008 Sb. NSS, č. 2012/2010 Sb. NSS, č. 2028/2010 Sb. NSS, č. 2370/2011 Sb. NSS, č. 2826/2013 Sb. NSS, č. 2939/2014 Sb. NSS a č. 3371/2016 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 2/2008 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 268/06).