Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)

3.10.2023

Královéhradecké inovační centrum

Všichni silní hráči v Královéhradeckém kraji nedávno vyjádřili podporu myšlence vzniku instituce, která by poskytovala komplexní podpůrné služby z pohledu vědy, výzkumu a inovací.

25.7.2023

Regionální výzkumný inovační fond

Původní Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje byl zřízen usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1007/2010 jako trvalý účelový fond Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

9.2.2021

Smart Akcelerátor Královéhradeckého kraje II

Zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím zlepšení a rozvíjení krajského inovačního systému s důrazem na progresivní obory a spolupráci klíčových aktérů.

1.11.2017

Platforma REGIOTEX

Královéhradecký kraj se podílí na společné iniciativě 13 regionů EU, Evropské technologické platformy pro budoucnost textilního a oděvního průmyslu, Euratexu, Evropské konfederace oděvního a textilního průmyslu, s cílem posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu.

Více informací naleznete http://www.cirihk.cz/regiotex.html

28.3.2017

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje

Dotační program Královéhradeckého kraje pro podporu oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V dotačním programu se budou poskytovat účelové neinvestiční dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru2 strategické intervence, která je v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS 3 za Královéhradecký kraj

5.8.2016

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

Projekt je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji v souladu s naplňováním vize RIS3 strategie Královéhradeckého kraje, která určuje prioritní obory a cíle kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Projekt přispěje k naplňování těchto cílů, kterými jsou zvyšování inovační výkonnosti firem, propojovaní akademické a firemní sféry, orientace výzkumu na aplikace, rozvoji lidských zdrojů tak, aby lépe odpovídaly požadavkům trhu práce a propagace regionu a jeho klíčových hráčů.

14.5.2014

RIS3 Strategie inteligentní specializace

RIS3 strategie (Strategie inteligentní specializace – z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) je nově vznikající strategický dokument, jehož existence je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v období 2014-2020.

20.12.2013

1. Fórum investic, rozvoje a inovací - tisková zpráva

Ve středu 11. prosince 2013 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu uskutečnilo 1. Fórum investic, rozvoje a inovací jako závěrečná konference projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01121). Na pořádání konference se podílelo Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem, statutárním městem Hradec Králové, Univerzitou Hradec Králové a Technologickým centrem Hradec Králové.

30.10.2012

Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci

Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností Česká inovace, Městem Hradec Králové, Technologickým centrem Hradec Králové a CENTREM EP, regionální rozvojovou agenturou, uspořádal dne 18.10.2012 konferenci s názvem Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci.

12.7.2010

Regionální inovační fond schválen orgány kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/1007/2010 Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje (dále „RIF“).

12.7.2010

Regionální inovační strategie schválena orgány kraje

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. Června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/973/2010 Regionální inovační strategii. Tímto finálním krokem se završuje tvorba základního koncepčního dokumentu Královéhradeckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

21.5.2010

Finalizace příprav Regionálního inovačního fondu

Orgány kraje v současné době projednávají dokumenty potřebné ke zřízení a spuštění fondu, který bude zřízen za účelem soustřeďování finančních prostředků předurčených k úhradě výdajů souvisejících s podporou projektů a činností směřující k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území Královéhradeckého kraje.

6.10.2009

Páté setkání Rady pro výzkum

Dne 1. října 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar páté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo opět stejně jako předešlé koncipováno jako pracovní a to nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

29.6.2009

Jednání pracovních skupin

V průběhu května a června 2009 proběhla dvě jednání čtyř pracovních skupin v souvislosti s procesem tvorby Regionální inovační strategie. Pracovní skupiny měly za úkol vytvořit náplň priorit strategie, které byly stanoveny Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a vybrat stěžejní aktivity, které by mohly být realizovány v rámci prvního akčního plánu.

17.4.2009

Čtvrté setkání RVVI

Dne 24. března 2009 se konalo v Regiocentru Nový pivovar čtvrté setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání bylo koncipováno zejména jako pracovní nad Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje.

27.11.2008

Třetí setkání RVVI

Dne 13. října 2008 se konalo v Regiocentru Nový pivovar třetí setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání proběhlo nad tématikou campusů a navazujících výzkumných aktivit v Hradci Králové.

12.5.2008

Druhé setkání Rady pro výzkum

Dne 29. dubna se konalo v Regiocentru Nový pivovar druhé setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále "RVVI"). Jednání mělo dva základní okruhy témat. Jednak informovat RVVI o pokroku v přípravě Regionální inovační strategie (dále "RIS") a také prezentace projektů, které by mohly na RIS navazovat.

20.3.2008

Mapování inovačního potenciálu v kraji

Od poloviny března probíhá mapování inovačního potenciálu v regionu. Podnikatelské subjekty, vzdělávací a výzkumné instituce mají právě v této fázi možnost zapojit se do procesu tvorby strategie sdělením svých názorů, námětů a potřeb v oblasti inovací. Průzkum pomůže lepšímu zacílení strategie. Výsledky šetření budou následně zpracovány do databáze firem a dalších subjektů s aktivním přístupem k inovacím. Zástupci těchto subjektů budou mít další možnost zapojit se a zúčastnit se jednání pracovních skupin, na kterých se krajský dokument bude tvořit.