Regionální rozvoj - pohřebnictví

22.2.2024

Instrukce pro postup při nakládání s hrobovým zařízením

Informace pro provozovatele pohřebišť k opuštěným hrobkám či nemovitým hrobovým zařízením: To, zdali se vlastníkem opuštěné hrobky či nemovitého hrobového zařízení v návaznosti na § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) má stát Česká republika s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, záleží na určení, k jakému datu byla hrobka či nemovité hrobové zařízení opuštěno.

17.10.2023

Konzultační den k pohřebnictví se zástupci MMR

Dne 5.10.2023 pořádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje Konzultační den k pohřebnictví se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Konzultační den byl určen nejen pro provozovatele a správce veřejných pohřebišť a pro zástupce měst a obcí zabývající se agendou sociálních pohřbů, ale i pro ty, kterých se tato agenda jinak dotýká či je zajímá.

27.9.2023

Péče o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice

Péče o hroby je humanitárním požadavkem všeobecně vyžadujícím pietu vůči mrtvým. Zároveň představuje respektování potřeby rodinných příslušníků zachovávat památku na zemřelé a místa jejich posledního odpočinku v úctě, ctít náboženské vnímání hřbitovů jako „svatého pole“ a respektovat význam hřbitovů z hlediska kulturně historického, architektonického a uměleckořemeslného obsahu a projevu kulturní jedinečnosti krajiny.

1.3.2021

Pohřebnictví za nouzového stavu od 1. 3. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled opatření, která se týkají oblasti pohřebnictví po čas trvání nouzového stavu ode dne 1. března 2021 do 21. března do 23:59 hodin.

18.2.2021

Stát v roli nouzové pohřební služby

Nákup tří polních mobilních márnic pro přechodné uložení těl zemřelých do pohotovostních zásob státu odsouhlasila vláda České republiky. Tím historicky poprvé, minimálně od vzniku České republiky, bude stát schopen pohřbít zemřelou osobu vlastními technickými prostředky bez nutnosti obrátit se na soukromé provozovatele pohřební služby.

2.12.2019

Informace pro obce provozující veřejná pohřebiště

Novela zákona o pohřebnictví Dne 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví)